അഡ്വ. പി എ സലിം കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി.

കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത എരുമേലി സ്വദേശി അഡ്വ. പി എ സലിം.