മഴയില്‍ കുതിര്‍ന്ന് വൈദ്യുതിയും- മലയോരമേഖല നിശ്ചലം.

മഴയില്‍ കുതിര്‍ന്ന് വൈദ്യുതിയും മലയോരമേഖല നിശ്ചലം.