കിണര്‍ ഇടിഞ്ഞു താന്നു

എരുമേലിയില്‍ കൊല്ലപ്പള്ളി ഷിബുവിന്റെ കിണര്‍ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നപ്പോള്‍.