ഇന്നു സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവ്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവ്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 4740 രൂപയും പവന് 37920 രൂപയുമായി.കഴിഞ്ഞ രണ്ടും ദിവസവും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 30 രൂപയും പവന് 240 രൂപയും വര്‍ധിച്ച് ഗ്രാമിന് 4730 രൂപയും പവന് 37840 രൂപയുമായിരുന്നു.